دبیران دبیرستان دخترانه دانشجو  

 

سرکار خانم قزاق

دبیر درس ریاضیات

 

 

 

 

سرکار خانم پارسا زاد

دبیر درس ریاضیات

 

 

 

 

سرکار خانم عبدالهی

دبیر درس شیمی

 

 

 

سرکار خانم احسانی

دبیر درس دین و زندگی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم اسماعیلی

دبیر دروس فارسی و نگارش و فنون ادبی

 

 

 

 

 

سرکار خانم جاوید

دبیر دروس تاریخ و جغرافی و زمین شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم موسوی 

دبیر درس فیزیک

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم خاکباز

دبیر درس تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم گیلک

دبیر درس زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

سرکار خانم شاه پری

دبیر دروس اقتصاد و آمادگی دفاعی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم یگانه

دبیر دروس تخصصی انسانی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم سلیمانی

دبیر دروس تاریخ،جغرافی و اجتماعی

 

 

 

 

 

 
سرکار خانم میرکاظمی
دبیر درس هندسه
 
 
 
 

 

 

سرکار خانم بخشوده

دبیر درس تربیت بدنی

 

 

 

سرکارخانم بصیر

دبیر درس عربی

 

 

 

 

 


 

سرکارخانم تیموریان

دبیر دروس جامعه و روان شناسی