دبیران دبیرستان دخترانه دانشجو  

 

 

سرکارخانم تیموریان

دبیر دروس جامعه و روان شناسی

 

 

 

سرکار خانم پارسا زاد

دبیر درس ریاضیات

 

 

سرکار خانم عبدالهی

دبیر درس شیمی

 

 

 

سرکار خانم احسانی

دبیر درس دین و زندگی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم اسماعیلی

دبیر دروس فارسی و نگارش و فنون ادبی

 

 

 

 

 

سرکار خانم جاوید

دبیر دروس تاریخ و جغرافی و زمین شناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم رضاپور

دبیر درس فیزیک

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم خاکباز

دبیر درس تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم گیلک

دبیر درس زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

سرکار خانم شاه پری

دبیر درس آمادگی دفاعی

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم یگانه

دبیر دروس تخصصی انسانی

 

 

 

 

 

سرکار خانم سلیمانی

دبیر دروس تاریخ،جغرافی و اجتماعی

 

 

 

 

 
 
سرکار خانم صفدرنيا
دبیر درس رياضيات

 

 

 

 

سرکار خانم جهانگيري

دبیر درس عربي