کادر اداری آموزشی دبیرستان دخترانه دانشجو  

کادر اداری آموزشی دبیرستان دخترانه دانشجو

 

سرکار خانم ابوترابی

مدير دبيرستان

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

سرکار خانم ظریفکار
معاون اجرایی    
 

 

 

 

 

 

سرکار خانم نعمتی
معاون آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم حاج کرم
معاون پرورشی

 

 

 

 

 

 

     سرکار خانم پارسازاد         
مشاور پایه دوازدهم     

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم امیری
مشاور پایه یازدهم

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم مرادی
مشاور پایه دهم