کادر اداری آموزشی دبیرستان دخترانه دانشجو  

کادر اداری آموزشی دبیرستان دخترانه دانشجو          

سال تحصیلی 1399-1400           

 

 

 

 

 

           

           سرکار خانم ابوترابی
         مدیر دبیرستان

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم ظریفکار
معاون اجرایی    
 

 

 

 

 

 

سرکار خانم ترکمان
معاون آموزشی
 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم فراهانی
معاون پرورشی

 

 

 

 

 

 

     سرکار خانم پارسازاد         
مشاور پایه دوازدهم     

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم امیری
مشاور پایه یازدهم

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم مرادی
مشاور پایه دهم